Tag: Prose

   “କେନଟା ନୁଆଁଖାଇ

“କେନଟା ନୁଆଁଖାଇ ” ଆଧୁନିକତାର ଚାକଚକ୍ୟ ଭିତରେ ହଜି ଗଲାନ ଆଝିର ଆମର ରୀତି ନୀତି, ସଂସ୍କୃତି ଆର ପରମ୍ପରା l ହଜି ଗଲନ ନୁଆଁଖାଇ l…

ଆମର ଗାଁର ବନ୍ଧ

ଆମର ଗାଁର ବନ୍ଧ ଆମର ଗାଁର ବନ୍ଧ ଆମର ଗାଁର ବନ୍ଧ ଆମର ଗାଁର ବନ୍ଧ ଆମର ଗାଁର ବନ୍ଧ ଆମର ଗାଁର ବନ୍ଧ ଆମର ଗାଁର…

error: Content is protected !!