Tag: #Trs_Creation

ମୋର୍ ଗାଁ

ରଝୋ ରଝୋ ପେନ୍ ବର୍’ଷା ମକାରୁର୍ ବୁଆର୍ ଖଦୁଆ ଖୁଚା ମେନ୍ ମେନ୍’ସା ହଲିଆ ଗୀତେଁ ତାର୍ ଘରର୍ ଗୁସିଏନ୍ ପଲ୍’ହା ରୁଉଛେ ଦେଖ୍’ତ ସଲା ବୁଢା…

error: Content is protected !!