Tag: #Dushera

none

<span;>ଭାଏ ମୋର୍ ଜିଇଁଥା: ଭାଏ ଜିଇଁତିଆ ଦସ୍‌ରା ଆଏଲେଁ ଗହଗହ ଲାଗ୍‌ସି ମନ୍ । ବର୍‌ଷା ଋତୁର୍ ଝରି ଝଁକେର୍ ତା’ର୍ ପାଲି ସାରିଁ ଫିରି ଯାଇଥିସିନ…

ପରକୁତି ମାନେ ଦଶହରା

ପରକୁତି ମାନେ ଦଶହରା ଦୁଲ ଦୁଲ ହଇ ବାଜଲା ନିସାନ ଡୁଲକି ଗଲା ବଜା ଦଶହରା ମାସ ଆଏଲା ମାଡି ହେବା ର ମାଁ ର ପୂଜା…

error: Content is protected !!